สาระน่ารู้เกี่ยวกับระบบ RO

ระบบการกรอง

ระบบรีเวอร์ส ออสโมซิส (Reverse Osmosis)

เทคโนโลยีการผลิตน้ำอันทันสมัยจากสหรัฐอเมริกา ด้วยงบประมาณสนับสนุนกว่าร้อยล้านดอลล่าร์จากรัฐบาลกลางที่ใช้วิจัยและพัฒนาน้ำที่มีสารพิษและสารปนเปื้อนให้เป็นน้ำบริสุทธิ์ เพื่อใช้เป็นน้ำดื่มแก่กองทัพเรือและองค์การ NASA ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2

Reverse Osmosis (Method) Reverse Osmosis (Process)

 ด้วยหลักการทำงานเช่นเดียวกับไตของมนุษย์ ที่ทำหน้าที่ฟอกกรองของเสียออกจากเลือดแล้วขับถ่ายออกทางปัสสาวะ รีเวอร์ส ออสโมซิส อาศัยแรงดันของน้ำบังคับน้ำดิบผ่านตัวฟอกคุณภาพสูงที่เรียกว่า เยื่อ TFC (Thin Film Composite) Membrane ที่ประกอบไปด้วยรูพรุนเล็กๆ จำนวนมากที่มีความละเอียดสูงถึง 0.0001 ไมครอน (1 ส่วน 10 ล้านมิลลิเมตร) ซึ่งมีขนาดใกล้เคียงกับอณูของน้ำ ซึ่งจะยอมให้เฉพาะอณูของน้ำหรือของธาตุที่เล็กกว่าน้ำเท่านั้นที่ซึมผ่านไปได้ และจะสกัดกั้นสิ่งสกปรก, เชื้อโรค, ไวรัส, แบคทีเรีย,สารเคมี และสารพิษต่างๆ ที่ปะปนมากับน้ำดิบได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยยังคงเหลือแร่ธาตุที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย อาทิ โซเดียม, โปแตสเซียม และฟลูออไรด์ ฯลฯ 

Reverse Osmosis (Technology)

รีเวอร์ส ออสโมซิส ได้รับการรับรองจาก The EPA (Environmental Protection Agency - USA) หรือองค์กรปกป้องสิ่งแวดล้อมแห่งสหรัฐอเมริกา ว่าเป็นน้ำดื่มที่มีความสะอาดปลอดภัยที่สุด เมื่อเทียบกับขบวนการอื่นๆ ซึ่งสามารถพิสูจน์เปรียบเทียบคุณภาพ ด้วยขบวนการตรวจวิเคราะห์ทางฟิสิกส์, เคมี, พิษวิทยา และจุลชีววิทยา