ชุดทดสอบแบคทีเรียโคลิฟอร์ม

การใช้อาหารตรวจเชื้อแบคทีเรีย ว 111

ในการตรวจสอบคุณภาพน้ำบรโภคโดยชุมชน  

  ตามเกณฑ์เสนอแนะขององค์การอนามัยโลก (WHO) ได้กำหนดคุณภาพน้ำบริโภคต้องไม่พบโคลิฟอร์มแบคทีเรีย เนื่องจากแบคทีเรียดังกล่าวเป็นตัวบ่งชี้ถึงการปนเปื้อนของแบคทีเรียที่อาจเป็นสาเหตุของโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร 

 การดำเนินการตรวจสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน้ำบริโภค สามารถดำเนินการตรวจสอบเบื้องต้นทางภาคสนามด้วยอาหารตรวจเชื้อแบคทีเรีย ว 111 ซึ่งคิดค้นโดยกรมอนามัยและสามารถดำเนินการตรวจสอบโดยประชาชนทั่วไป เพื่อการปรับปรุงคุณภาพน้ำบริโภคด้วยวิธีการที่เหมาะสมก่อนนำมาบรโภค การตรวจสอบด้วยอาหารตรวจเชื้อ ว 111 เป็นวิธีที่ง่ายและสะดวกในการปฏิบัติโดยสังเกตจากการเปลี่ยนสีของอาหารตรวจเชื้อ ว 111 จากสีแดงเป็นสีต่าง ๆ เช่น สีน้ำตาล สีส้ม สีเหลือง มีความขุ่นและฟองแก๊สปุดขึ้นเมื่อเขย่าเบา ๆ 

 จากการศึกษาวิจัยพบว่า การตรวจสอบด้วยอาหารตรวจเชื้อ ว 111 ตามขั้นตอนและวิธีการตรวจสอบที่ถูกต้องหรือตามคู่มือภาพแสดงขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพน้ำบริโภคทางแบคทีเรีย ด้วยอาหารตรวจเชื้อ ว 111 พบว่ามีความน่าเชื้อถือ ซึ่งสอดคล้องกับการตรวจวิเคราะห์ด้วยวิธี Multiple-Tube Fermentation Technique ไม่น้อยกว่า 84.5%

 

  หมายเหตุ : อาหารตรวจเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ว 111 (ปริมาตร 1 มิลลิลิตร) 

                ใช้แทนอาหารตรวจเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย  ว 110 (ปริมาตร 10 มิลลิลิตร)