โคลิฟอร์มแบคทีเรีย2

 

ข้อเสนอแนะ

ตามเกณฑ์เสนอแนะขององค์การอนามัยโลก (WHO) ได้กำหนดคุณภาพน้ำบริโภคต้องไม่พบโคลิฟอร์มแบคทีเรีย เนื่องจากแบคทีเรียดังกล่าวเป็นตัวบ่งชี้ถึงการปนเปื้อนของแบคทีเรียที่อาจเป็นสาเหตุของโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร

การดำเนินการตรวจสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรียบางชนิด เช่น ซิโทรแบคเทอร์ (Citrobacter) ซึ่งเป็นแบคทีเรียชนิดหนึ่งในกลุ่มโคลิฟอร์มแบคทีเรีย และแบคทีเรียที่ก่อโรค เช่น ซัลโมเนลล่า (Salmonella) โปรเตียส (Proteus) ในน้ำบริโภค สามารถดำเนินการตรวจสอบเบื้องต้นทางภาคสนามด้วยอาหารตรวจเชื้อแบคทีเรีย ว 810 (อาหารถูกดูดซับในม้วนสำลี) ซึ่งคิดค้นโดยสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม และสามารถดำเนินการตรวจสอบโดยประชาชนทั่วไป เพื่อการปรับปรุงคุณภาพน้ำบริโภคด้วยวิธีการที่เหมาะสมก่อนนำมาบริโภค การตรวจสอบด้วยอาหารตรวจเชื้อ ว 810 เป็นวิธีที่ง่ายและสะดวกในการปฏิบัติโดยสังเกตจากการเปลี่ยนสีของอาหารตรวจเชื้อ ว 810 จากสีเหลืองใสเป็นสีดำ หรือมีตะกอนดำเกิดขึ้น พร้อมมีฟองแก๊สปุดขึ้นเมื่อเขย่าเบา ๆ

จาการศึกษาวิจัยพบว่าการตรวจสอบด้วยอาหารตรวจเชื้อ ว 810 ตามขั้นตอนและวิธีการตรวจสอบที่ถูกต้อง หรือตามคู่มือภาพแสดงขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพน้ำบริโภคทางแบคทีเรียด้วยอาหารตรวจเชื้อ ว 110 และ ว 810 พบว่ามีความน่าเชื่อถือ ซึ่งสอดคล้องกับการตรวจวิเคราะห์ด้วยวิธีมาตรฐาน MPN ไม่น้อยกว่า 85.2%

 

ขวดที่ 1  อาหารเหลวตรวจเชื้อแบคทีเรียที่ผลิตแก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์  (ว 810) สีนวล  ถูกดูดซับในม้วนสำลี

ขวดที่ 2  อาหารตรวจเชื้อแบคทีเรีย (ว 810) หลังเติมน้ำตัวอย่าง 20 มิลลิลิตร (ถึงขีดที่ 4 ของขวด)

ขวดที่ 3  อาหารตรวจเชื้อแบคทีเรีย (ว 810) หลังเติมน้ำตัวอย่างและบ่มไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 24 ถึง 48 ชั่วโมง                                      ให้ผลลบ (-) ไม่มีสีดำในน้ำตัวอย่าง   ใช้บริโภคได้

ขวดที่ 4  อาหารตรวจเชื้อแบคทีเรีย (ว 810)  หลังเติมน้ำตัวอย่างและบ่มไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 24  ถึง 48 ชั่วโมง                                    ให้ผลบวก (+)  มีตะกอนดำเล็กน้อย มีแก๊สปุดขึ้นเมื่อเขย่าเบาๆ พร้อมกลิ่นฉุนของแก๊สไข่เน่า ไม่ควรใช้บริโภค

ขวดที่ 5  อาหารตรวจเชื้อแบคทีเรีย (ว 810)  หลังเติมน้ำตัวอย่าง และบ่มไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 24 ถึง  48  ชั่วโมง                                 ให้ผลบวก (++) มีตะกอนดำปานกลาง มีแก๊สปุดขึ้นเมื่อเขย่าเบาๆ พร้อมกลิ่นฉุนของแก๊สไข่เน่า ไม่ควรใช้บริโภค

ขวดที่ 6  อาหารตรวจเชื้อแบคทีเรีย (ว 810)  หลังเติมน้ำตัวอย่างและบ่มไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 24  ถึง 48 ชั่วโมง                                    ให้ผลบวก (+++)  มีตะกอนดำมาก มีแก๊สปุดขึ้นเมื่อเขย่าเบาๆ พร้อมกลิ่นฉุนของแก๊สไข่เน่า ไม่ควรใช้บริโภค